Tuyển sinh cử nhân chính quy văn bằng 2

Thông báo v/v tuyến sinh để đào tạo cấp bằng đại học chính quy cho người đã có bằng đại học (đợt 1 năm 2023), mở tại Trường Đại học Luật Hà Nội
Thông báo v/v tuyến sinh để đào tạo cấp bằng đại học chính quy cho người đã có bằng đại học (đợt 1 năm 2023), mở tại Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Danh sách thí sinh trúng tuyển trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy cho người đã có bằng đại học đợt 2 năm 2022
Danh sách thí sinh trúng tuyển trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy cho người đã có bằng đại học đợt 2 năm 2022
 
Thông báo nhập học đối với thí sinh trúng tuyển trình độ đại học đợt 2 năm 2022
Thông báo nhập học đối với thí sinh trúng tuyển đợt 2 năm 2022
 
Thông báo v/v bổ sung chỉ tiêu tuyển sinh liên thông trình độ đại học hình thức chính quy cho người đã có bằng đại học đợt 2 năm 2022
Thông báo v/v bổ sung chỉ tiêu tuyển sinh liên thông trình độ đại học hình thức chính quy cho người đã có bằng đại học đợt 2 năm 2022
 
Thông báo v/v tuyển sinh để đào tạo cấp bằng đại học chính quy cho người đã có bằng đại học (đợt 2 năm 2022), mở tại Trường Đại học Luật Hà Nội
Thông báo v/v tuyển sinh để đào tạo cấp bằng đại học chính quy cho người đã có bằng đại học (đợt 2 năm 2022), mở tại Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Thông báo nhập học đối với thí sinh trúng tuyển Khóa 21 văn bằng hai chính quy (đợt 1 năm 2022)
Thông báo nhập học đối với thí sinh trúng tuyển Khóa 21 văn bằng hai chính quy (đợt 1 năm 2022)
 
Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển liên thông trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy đối với người đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học (Đợt 1 năm 2022)
Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển liên thông trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy đối với người đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học (Đợt 1 năm 2022)
 
Thông báo v/v gia hạn thời hạn tuyển sinh văn bằng 2 hình thức đào tạo chính quy cho người đã có bằng đại học năm 2022 (Đợt 1) mở tại Trường Đại học Luật Hà Nội
Thông báo v/v gia hạn thời hạn tuyển sinh văn bằng 2 hình thức đào tạo chính quy cho người đã có bằng đại học năm 2022 (Đợt 1) mở tại Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Thông báo v/v tuyển sinh đào tạo cấp bằng đại học chính quy cho người đã có bằng đại học (đợt 1 năm 2022), mở tại Trường Đại học Luật Hà Nội
Thông báo v/v tuyển sinh đào tạo cấp bằng đại học chính quy cho người đã có bằng đại học (đợt 1 năm 2022), mở tại Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển liên thông trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy đối với người đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học (đợt 2 năm 2021)
Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển liên thông trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy đối với người đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học (đợt 2 năm 2021)
 
Thông báo v/v trả lệ phí dự tuyển đối với thí sinh dự tuyển Khóa 20 hình thức đào tạo chính quy cho người đã có bằng đại học và Khóa 21 hình thức vừa làm vừa học (đợt 1 năm 2021)
Thông báo v/v trả lệ phí dự tuyển đối với thí sinh dự tuyển Khóa 20 hình thức đào tạo chính quy cho người đã có bằng đại học và Khóa 21 hình thức vừa làm vừa học (đợt 1 năm 2021)
 
Thông báo v/v tuyển sinh để đào tạo cấp bằng đại học chính quy cho người đã có bằng đại học (đợt 2 năm 2021) mở tại Trường Đại học Luật Hà Nội
Thông báo v/v tuyển sinh để đào tạo cấp bằng đại học chính quy cho người đã có bằng đại học (đợt 2 năm 2021) mở tại Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Thông báo đối với thí sinh đăng ký dự tuyển trình dộ đại học hình thức chính quy cho người đã có bằng đại học Khóa 20 (đợt1 năm 2021)
Thông báo đối với thí sinh đăng ký dự tuyển trình dộ đại học hình thức chính quy cho người đã có bằng đại học Khóa 20 (đợt1 năm 2021)
 
Danh sách thí sinh đã nộp hồ sơ dự tuyển trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy cho người đã có bằng đại học năm 2021 (đợt 1)
Danh sách thí sinh đã nộp hồ sơ dự tuyển trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy cho người đã có bằng đại học năm 2021 (đợt 1)
 
Thông báo v/v thay đổi phương thức tuyển sinh và gia hạn thời hạn tuyển sinh để đào tạo cấp bằng đại học chính quy cho người đã có bằng đại học đợt 1 năm 2021
Thông báo v/v thay đổi phương thức tuyển sinh và gia hạn thời hạn tuyển sinh để đào tạo cấp bằng đại học chính quy cho người đã có bằng đại học đợt 1 năm 2021
 
Thông báo gia hạn nhận hồ sơ tuyển sinh đào tạo cấp bằng đại học chính quy cho người đã có bằng đại học đợt 1 năm 2021
Thông báo gia hạn nhận hồ sơ tuyển sinh đào tạo cấp bằng đại học chính quy cho người đã có bằng đại học đợt 1 năm 2021
 
Thông báo v/v nộp hồ sơ đăng ký tuyển sinh trình độ đại học vào Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2021
Thông báo v/v nộp hồ sơ đăng ký tuyển sinh trình độ đại học vào Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2021
 
Lịch ôn tập thi tuyển sinh văn bằng hai chính quy năm 2021 đợt 1 (Khóa 20)
Lịch ôn tập thi tuyển sinh văn bằng hai chính quy năm 2021 đợt 1 (Khóa 20)
 
Thông báo tuyển sinh cấp bằng đại học chính quy cho người đã có bằng đại học đợt 1 năm 2021 tại Trường Đại học Luật Hà Nội
Thông báo tuyển sinh cấp bằng đại học chính quy cho người đã có bằng đại học đợt 1 năm 2021 tại Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Kết quả phúc khảo kỳ thi tuyển sinh đào tạo cấp bằng đại học chính quy cho người đã có bằng đại học Khóa 19 đợt 2
Kết quả phúc khảo kỳ thi tuyển sinh đào tạo cấp bằng đại học chính quy cho người đã có bằng đại học Khóa 19 đợt 2