Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên cho sinh viên khoá 47 năm học 2022-2023

Đăng vào 18/10/2022 15:58

Nhằm giúp sinh viên nâng cao nhận thức về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Nhà trường, từ ngày 18-22/10/2022, Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức tuần sinh hoạt công dân- sinh viên cho sinh viên khoá 47 năm học 2022-2023.

TS Nguyễn Triều Dương - Trưởng phòng Phòng Đào tạo đại học tại buổi đầu tiên của Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên cho sinh viên khoá 47

Việc tổ chức “tuần sinh hoạt công dân - sinh viên” cho sinh viên khoá 47 năm học 2022-2023 giúp thông tin cho sinh viên về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế đồng thời giúp sinh viên hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của sinh viên – công dân đáp ứng yêu cầu đào tạo, rèn luyện và nhu cầu xã hội.

Tại tuần sinh hoạt, các em sinh viên sẽ được phổ biến về các quy chế, quy định, quyền, nghĩa vụ, các chế độ chính sách đối với sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội; công tác giáo dục chính trị đối với sinh viên; phổ biến, giáo dục pháp luật cho sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội; hoạt động giáo dục theo chuyên đề.

PGS.TS Nguyễn Trung Kiên - Trưởng Khoa an ninh nội bộ Học viện An ninh Nhân dân tại buổi học chính trị đầu tiên của sinh viên khoá 47

Lớp học chính trị sẽ được tổ chức theo 2 hình thức trực tuyến và trực tiếp cụ thể:

Từ ngày 18/10/2022 đến ngày 22/10/2022 đối với các lớp tại trụ sở chính.

Từ ngày 10/10/2022 đến ngày 14/10/2022 đối với các lớp tại Phân hiệu Đắk Lắk.

Toàn cảnh buổi học chính trị đầu tiên của sinh viên khoá 47. Lớp học được tổ chức theo 2 hình thức trực tuyến và trực tiếp