Tuyển sinh cử nhân vừa làm vừa học

Thông báo v/v tuyển sinh đào tạo cấp bằng đại học hình thức vừa làm vừa học (đợt 1 năm 2023), mở tại Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk
Thông báo v/v tuyển sinh đào tạo cấp bằng đại học hình thức vừa làm vừa học (đợt 1 năm 2023), mở tại Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk
 
Thông báo v/v tuyển sinh trình độ đại chọ hình thức đào tạo vừa làm vừa học mở tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Vĩnh Phúc
Thông báo v/v tuyển sinh trình độ đại chọ hình thức đào tạo vừa làm vừa học mở tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Vĩnh Phúc
 
Thông báo v/v tuyển sinh để đào tạo cấp bằng đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học (đợt 1 năm 2023), mở tại Trường Đại học Luật Hà Nội
Thông báo v/v tuyển sinh để đào tạo cấp bằng đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học (đợt 1 năm 2023), mở tại Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Danh sách thí sinh trúng tuyển văn bằng đại học thứ nhất hình thức vừa làm vừa học đợt 2 năm 2022
Danh sách thí sinh trúng tuyển văn bằng đại học thứ nhất hình thức vừa làm vừa học đợt 2 năm 2022
 
Thông báo nhập học đối với thí sinh trúng tuyển trình độ đại học đợt 2 năm 2022
Thông báo nhập học đối với thí sinh trúng tuyển trình độ đại học đợt 2 năm 2022
 
Thông báo nhập học đối với thí sinh trúng tuyển trình độ đại học đợt 2 năm 2022
Thông báo nhập học đối với thí sinh trúng tuyển trình độ đại học đợt 2 năm 2022
 
Danh sách thí sinh trúng tuyển trình độ đại học hình thức vừa làm vừa cho người đã có bằng đại học đợt 2 năm 2022
Danh sách thí sinh trúng tuyển trình độ đại học hình thức vừa làm vừa cho người đã có bằng đại học đợt 2 năm 2022
 
Thông báo v/v gia hạn thời hạn tuyển sinh hình thức đào tạo vừa làm vừa học năm 2022 (Đợt 2), Mở tại: Trường Đại học Luật Hà Nội
Thông báo v/v gia hạn thời hạn tuyển sinh hình thức đào tạo vừa làm vừa học năm 2022 (Đợt 2), Mở tại: Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Thông báo v/v gia hạn thời hạn tuyển sinh để đào tạo cấp bằng đại học ngành Luật dành cho cán bộ làm công tác pháp chế hình thức đào tạo vừa làm vừa học cho người đã có bằng đại học, Mở tại Trường Đại học Luật Hà nội
Thông báo v/v gia hạn thời hạn tuyển sinh để đào tạo cấp bằng đại học ngành Luật dành cho cán bộ làm công tác pháp chế hình thức đào tạo vừa làm vừa học cho người đã có bằng đại học, Mở tại Trường Đại học Luật Hà nội
 
Thông báo v/v gia hạn thời gian tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học năm 2022, Mở tại Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội
Thông báo v/v gia hạn thời gian tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học năm 2022, Mở tại Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Thông báo nhập học đối với thi sinh trúng tuyển trình độ đại học văn bằng một và văn bằng hai hình thức vừa làm vừa học đợt 1 năm 2022
Thông báo nhập học đối với thi sinh trúng tuyển trình độ đại học văn bằng một và văn bằng hai hình thức vừa làm vừa học đợt 1 năm 2022
 
Thông báo v/v tuyển sinh để đào tạo cấp bằng đại học ngành Luật dành cho cán bộ làm công tác pháp chế hình thức đào tạo vừa làm vừa học cho người đã có bằng đại học mở tại Trường Đại học Luật Hà nội
Thông báo v/v tuyển sinh để đào tạo cấp bằng đại học ngành Luật dành cho cán bộ làm công tác pháp chế hình thức đào tạo vừa làm vừa học cho người đã có bằng đại học mở tại Trường Đại học Luật Hà nội
 
Thông báo v/v tuyển sinh để đào tạo cấp bằng đại học hình thức vừa làm vừa học (đợt 2 năm 2022), mở tại Trường Đại học Luật Hà Nội
Thông báo v/v tuyển sinh để đào tạo cấp bằng đại học hình thức vừa làm vừa học (đợt 2 năm 2022), mở tại Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Thông báo v/v tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học mở tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên Trần Phú tỉnh Nam Định
Thông báo v/v tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học mở tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên Trần Phú tỉnh Nam Định
 
Thông báo v/v tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học mở tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên Hải Phòng
Thông báo v/v tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học mở tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên Hải Phòng
 
Thông báo v/v tuyển sinh trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học mở tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Hòa Bình
Thông báo v/v tuyển sinh trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học mở tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Hòa Bình
 
Thông báo v/v đăng ký thông tin hình thức trực tuyến đối với hệ tuyển sinh đào chính quy cho người đã có bằng đại học và hình thức vừa làm vừa học (đợt 1 năm 2022)
Thông báo v/v đăng ký thông tin hình thức trực tuyến đối với hệ tuyển sinh đào chính quy cho người đã có bằng đại học và hình thức vừa làm vừa học (đợt 1 năm 2022)
 
Thông báo v/v tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học mở tại Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Hải Dương
Thông báo v/v tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học mở tại Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Hải Dương
 
Thông báo v/v tuyển sinh trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học mở tại trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Vĩnh Phúc
Thông báo v/v tuyển sinh trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học mở tại trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Vĩnh Phúc
 
Thông báo v/v tuyển sinh đào tạo cấp bằng đại học hình thức vừa làm vừa học cho người đã có bằng đại học (đợt 1 năm 2022), mở tại Trường Đại học Luật Hà Nội
Thông báo v/v tuyển sinh đào tạo cấp bằng đại học hình thức vừa làm vừa học cho người đã có bằng đại học (đợt 1 năm 2022), mở tại Trường Đại học Luật Hà Nội