Thông báo thay đổi thời gian tuyển sinh hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy và hệ vừa làm vừa học năm 2020 đợt 1 (mở tại Trường)

Đăng vào 15/05/2020 00:00

Xem tại đây
Thí sinh đăng ký thông tin tuyển sinh hệ văn bằng đại học thứ 2 chính quy tại địa chỉ sau: http://dkts.daihocluathanoi.online/