Tuyển sinh tiến sĩ

Quyết định phê duyệt danh sách trúng tuyển nghiên cứu sinh đợt 3 năm 2023
Quyết định phê duyệt danh sách trúng tuyển nghiên cứu sinh đợt 3 năm 2023
 
Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển nghiên cứu sinh Khóa 29 Đợt 3
Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển nghiên cứu sinh Khóa 29 Đợt 3
 
Quyết định V/v phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2023
Quyết định V/v phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2023
 
Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi Lớp nghiên cứu sinh Khóa 29 - Đợt 1 năm 2023
Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi Lớp nghiên cứu sinh Khóa 29 - Đợt 1 năm 2023
 
Thông báo Tuyển sinh nghiên cứu sinh năm 2023
Thông báo Tuyển sinh nghiên cứu sinh năm 2023
 
Quyết định V/v phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển nghiên cứu sinh đợt 3 năm 2022 (niên khóa 2022-2025)
Quyết định V/v phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển nghiên cứu sinh đợt 3 năm 2022 (niên khóa 2022-2025)
 
Thông báo V/v tổ chức nhập học đối với thí sinh trúng tuyển nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2022
Thông báo V/v tổ chức nhập học đối với thí sinh trúng tuyển nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2022
 
Thông báo Xét tuyển nghiên cứu sinh đợt 3 năm 2022
Thông báo Xét tuyển nghiên cứu sinh đợt 3 năm 2022
 
Thông báo V/v tổ chức nhập học bổ sung lớp Nghiên cứu sinh khóa 28 và Cao học luật khóa 30 (đợt 1 năm 2022)
Thông báo V/v tổ chức nhập học bổ sung lớp Nghiên cứu sinh khóa 28 và Cao học luật khóa 30 (đợt 1 năm 2022)
 
Thông báo Thu hồ sơ và xét tuyển nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2022
Thông báo Thu hồ sơ và xét tuyển nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2022
 
Quyết định V/v phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2022 (niên khóa 2022 - 2025)
Quyết định V/v phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2022 (niên khóa 2022 - 2025)
 
Thông báo V/v triển khai tổ chức tuyển sinh và đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ từ ngày 04/5/2021
Thông báo V/v triển khai tổ chức tuyển sinh và đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ từ ngày 04/5/2021