Hệ sau đại học

Thông báo điều chỉnh lịch ôn thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2019
Thông báo điều chỉnh lịch ôn thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2019
 
Thông báo V/v tổ chức học bổ sung kiến thức đối với thí sinh dự thi tuyển sinh cao học (đợt 2 năm 2019)
Thông báo V/v tổ chức học bổ sung kiến thức đối với thí sinh dự thi tuyển sinh cao học (đợt 2 năm 2019)
 
Thông báo V/v tổ chức ôn thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2019
Thông báo V/v tổ chức ôn thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2019
 
Thông báo V/v gia hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2019
Thông báo V/v gia hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2019
 
Thông báo V/v tuyển sinh Nghiên cứu sinh ngành Luật (Đợt 2 năm 2019)
Thông báo V/v tuyển sinh Nghiên cứu sinh ngành Luật (Đợt 2 năm 2019)
 
Thông báo V/v tuyển sinh cao học luật đợt 2 năm 2019
Thông báo V/v tuyển sinh cao học luật đợt 2 năm 2019
 
Thông báo V/v phúc khảo bài thi tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2019
Thông báo V/v phúc khảo bài thi tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2019
 
Sổ điểm thi Sau đại học Tây Bắc năm 2019
Sổ điểm thi Sau đại học Tây Bắc năm 2019
 
Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi lớp cao học Tây Bắc năm 2019
Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi lớp cao học Tây Bắc năm 2019
 
Thông báo V/v tuyển sinh cao học luật đợt 1 năm 2019
Thông báo V/v tuyển sinh cao học luật đợt 1 năm 2019
 
Thông báo V/v tuyển sinh nghiên cứu sinh luật đợt 1 năm 2019
Thông báo V/v tuyển sinh nghiên cứu sinh luật đợt 1 năm 2019
 
Quyết định V/v phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2018 (niên khóa 2018-2021)
Quyết định V/v phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2018 (niên khóa 2018-2021)
 
Thông báo V/v nhập học bổ sung lớp cao học luật Khóa 26
Thông báo V/v nhập học bổ sung lớp cao học luật Khóa 26
 
Kết quả phúc khảo cao học luật Khóa 26
Kết quả phúc khảo cao học luật Khóa 26
 
Quyết định V/v công nhận trúng tuyển bổ sung đối với các thí sinh dự thi cao học luật khóa 26 niên khóa (2018-2020)
Quyết định V/v công nhận trúng tuyển bổ sung đối với các thí sinh dự thi cao học luật khóa 26 niên khóa (2018-2020)
 
Thông báo V/v nhập học và khai giảng lớp cao học luật khóa 26
Thông báo V/v nhập học và khai giảng lớp cao học luật khóa 26
 
Quyết định V/v công nhận trúng tuyển cao học luật đợt 2 năm 2018 (Khóa 26)
Quyết định V/v công nhận trúng tuyển cao học luật đợt 2 năm 2018 (Khóa 26)
 
Thông báo V/v phúc khảo bài thi tuyển sinh cao học luật Khóa 26
Thông báo V/v phúc khảo bài thi tuyển sinh cao học luật Khóa 26
 
Quyết định V/v phê duyệt điểm trúng tuyển cao học luật Khóa 26 (Niên khóa 2018-2020)
Quyết định V/v phê duyệt điểm trúng tuyển cao học luật Khóa 26 (Niên khóa 2018-2020)
 
Tra cứu điểm thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2018
Tra cứu điểm thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2018