Thông báo v/v điều chỉnh thời gian tuyển sinh để đào tạo cấp bằng đại học chính quy ngành Luật, Luật kinh tế cho người đã có bằng đại học và tuyển sinh để đào tạo cấp bằng đại học ngành Luật hình thức VLVH mở tại Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2024

Ngày đăng 11/07/2024

Xem tại đây

Thí sinh đăng ký thông tin tuyển sinh trực tuyến tại đây: https://ts.hlu.edu.vn