Hệ văn bằng 2 chính quy

Thông báo v/v tổ chức thi tuyển sinh hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy năm 2019 Khóa 18 đọt 1 (niên khóa 2019-2022)
Thông báo v/v tổ chức thi tuyển sinh hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy năm 2019 Khóa 18 đọt 1 (niên khóa 2019-2022)
 
Thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ tuyển sinh và thay đổi thời gian thi tuyển hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy khóa 18 đọt 1, niên khóa 2019-2022
Thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ tuyển sinh và thay đổi thời gian thi tuyển hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy khóa 18 đọt 1, niên khóa 2019-2022
 
Lịch ôn tập thi tuyển sinh hệ văn bằng 2 chính quy năm 2019 (Khóa 18) - Đợt 1
Lịch ôn tập thi tuyển sinh hệ văn bằng 2 chính quy năm 2019 (Khóa 18) - Đợt 1
 
Thông báo tuyển sinh hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy Khóa 18 năm 2019 đợt 1 (niên khóa 2019-2022)
Thông báo tuyển sinh hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy Khóa 18 năm 2019 đợt 1 (niên khóa 2019-2022)
 
Kết quả phúc tra tuyển sinh hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy Khóa 17 đợt 2 năm 2018
Kết quả phúc tra tuyển sinh hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy Khóa 17 đợt 2 năm 2018
 
Thông báo v/v công bố điểm trúng tuyển, phúc khảo và kế hoạch nhập học, khai giảng đối với sinh viên Khóa 17 (đợt 2) hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy
Thông báo v/v công bố điểm trúng tuyển, phúc khảo và kế hoạch nhập học, khai giảng đối với sinh viên Khóa 17 (đợt 2) hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy
 
Quyết định phê duyệt điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh Khóa 17 đợt 2 hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy
Quyết định phê duyệt điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh Khóa 17 đợt 2 hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy
 
Sổ điểm thi tuyển sinh hệ văn bằng hai chính quy năm 2018 khóa 17 đợt 2
Sổ điểm thi tuyển sinh hệ văn bằng hai chính quy năm 2018 khóa 17 đợt 2
 
Giấy báo dự thi tuyển sinh văn bằng đại học thứ hai chính quy Khóa 17 đợt 2 (niên khóa 2018-2021)
Giấy báo dự thi tuyển sinh văn bằng đại học thứ hai chính quy Khóa 17 đợt 2 (niên khóa 2018-2021)
 
Thông báo kết luận của Hội đồng Tuyển sinh văn bằng đại học thứ hai chính quy Khóa 17 đợt 2 (niên khóa 2018-2021)
Thông báo kết luận của Hội đồng Tuyển sinh văn bằng đại học thứ hai chính quy Khóa 17 đợt 2 (niên khóa 2018-2021)
 
Thông báo thay đổi kế hoạch tuyển sinh hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy Khóa 17 đợt 2 (niên khóa 2018-2021)
Thông báo thay đổi kế hoạch tuyển sinh hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy Khóa 17 đợt 2
 
Thông báo gia hạn nộp hồ sơ tuyển sinh và thời gian thi tuyển hệ văn bằng 2 chính quy Khóa 17 đợt 2
Thông báo gia hạn nộp hồ sơ tuyển sinh và thời gian thi tuyển hệ văn bằng 2 chính quy Khóa 17 đợt 2
 
Lịch ôn tập thi tuyển sinh văn bằng hai chính quy Khóa 17 đợt 2 năm 2018
Lịch ôn tập thi tuyển sinh văn bằng hai chính quy Khóa 17 đợt 2 năm 2018
 
Thông báo tuyển sinh hệ văn bằng đại học hai chính quy năm 2018 đợt 2 (Khóa 17, niên khóa 2018-2021)
Thông báo tuyển sinh hệ văn bằng đại học hai chính quy năm 2018 đợt 2 (Khóa 17, niên khóa 2018-2021)
 
Điểm chuẩn trúng tuyển, kế hoạch phúc khảo, khai giảng đối với sinh viên Khóa 17 đợt 1 hệ văn bằng hai chính quy
Điểm chuẩn trúng tuyển, kế hoạch phúc khảo, khai giảng đối với sinh viên Khóa 17 đợt 1 hệ văn bằng hai chính quy
 
Sổ điểm thi tuyển sinh hệ văn bằng hai chính quy năm 2018 khóa 17 đợt 1
Sổ điểm thi tuyển sinh hệ văn bằng hai chính quy năm 2018 khóa 17 đợt 1
 
Kế hoạch tổ chức kỳ thi tuyển sinh Khóa 17 hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy (đợt 1)
Kế hoạch tổ chức kỳ thi tuyển sinh Khóa 17 hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy (đợt 1)
 
Lịch ôn tập thi tuyển sinh hệ văn bằng hai chính quy khóa 17 đợt 1 năm 2017
Lịch ôn tập thi tuyển sinh hệ văn bằng hai chính quy khóa 17 đợt 1 năm 2017
 
Thông báo v/v điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh và gia hạn thời gian nộp hồ sơ tuyển sinh hệ VB2 chính quy khóa 17 đợt 1, niên khóa 2018-2021
Thông báo v/v điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh và gia hạn thời gian nộp hồ sơ tuyển sinh hệ VB2 chính quy khóa 17 đợt 1, niên khóa 2018-2021
 
Thông báo tuyển sinh hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy năm 2018 đợt 1 (Khóa 17, niên khóa 2018-2021)
Thông báo tuyển sinh hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy năm 2018 đợt 1 (Khóa 17, niên khóa 2018-2021)