KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI NĂM 2022

Đăng vào 05/01/2022 15:45

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI NĂM 2022: TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2021 VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2022.

Xem chi tiết tại đây