Bình chọn các sự kiện nổi bật năm 2021 của Ngành Tư pháp

Đăng vào 08/12/2021 18:32

Thực hiện Quy chế bình xét các sự kiện nổi bật hàng năm của Ngành Tư pháp (ban hành kèm theo Quyết định số 2196/QĐ-BTP ngày 26/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp), Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp tiến hành lấy ý kiến bình chọn đối với các sự kiện nổi bật năm 2021 của Ngành Tư pháp.

Độc giả vui lòng tham gia bình chọn Tại đây./.