Đảng viên Trường Đại học Luật Hà Nội tham gia Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

Đăng vào 05/09/2017 11:43

Thực hiện Kế hoạch số 47-KH/ĐUK ngày 03  tháng 7 năm 2017 về học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), sáng ngày 28/8/2017, Đảng uỷ Trường Đại học Luật Hà Nội đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Hội nghị được tổ chức tại Hội trường A.403 Trường Đại học Luật Hà Nội với sự tham gia của toàn thể đảng viên trong Đảng bộ và lãnh đạo chủ chốt các đoàn thể Trường Đại học Luật Hà Nội.

 

 

Các nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đã được Báo cáo viên Trung ương – ThS. Nguyễn Đức Dự, Chánh văn phòng Đảng uỷ Học viện báo chí- tuyên truyền giới thiệu tại Hội nghị tập trung vào những nội dung, quan điểm mới trong các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, gồm: Nghị quyết số 10 – NQ/TW ngày 03/6/2017 về “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 11- NQ/TW ngày 03/6/2017 về “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 12- NQ/ TW ngày 03/6/2017 về “Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”; Dự thảo các chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 6; Nghị quyết số 15- NQ/TU ngày 04/7/2017 về việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, củng cố đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội.

 

 

Được tổ chức tại Trường Đại học Luật Hà Nội, Hội nghị phổ biến quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng để cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Trường nắm vững, hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng, quan điểm chỉ đạo và những nội dung cơ bản của Nghị quyết, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ để thực hiện Nghị quyết có hiệu quả; đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, các biểu hiện lệch lạc trong nhận thức. Với những nội dung quan trọng nêu trên, Hội nghị nhằm động viên cán bộ, đảng viên, giảng viên và sinh viên chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong toàn Trường xứng đáng là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho cả nước./.

Hồng Thu