Hệ văn bằng 2 chính quy

Thông báo v/v nhập học đối với thí sinh trúng tuyển Khóa 18 đợt 3 hệ văn bằng hai chính quy năm 2019
Thông báo v/v nhập học đối với thí sinh trúng tuyển Khóa 18 đợt 3 hệ văn bằng hai chính quy năm 2019
 
Thông báo v.v công bố diểm trúng tuyển, phúc khảo, kế hoạch nhập học hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy Khóa 18 đợt 3 năm 2019
Thông báo v.v công bố diểm trúng tuyển, phúc khảo, kế hoạch nhập học hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy Khóa 18 đợt 3 năm 2019
 
Sổ điểm thi tuyển sinh hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy Khóa 18 đợt 3 năm 2019
Sổ điểm thi tuyển sinh hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy Khóa 18 đợt 3 năm 2019
 
Thông tin giấy báo dự thi tuyển sinh Khóa 18 hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy năm 2019 đợt 3
Thông tin giấy báo dự thi tuyển sinh Khóa 18 hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy năm 2019 đợt 3
 
Thông báo tuyển sinh hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy Khóa 18 đợt 3 năm 2019
Thông báo tuyển sinh hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy Khóa 18 đợt 3 năm 2019
 
Lịch ôn tập thi tuyển sinh văn bằng hai chính quy Khóa 18 đợt 3 năm 2019
Lịch ôn tập thi tuyển sinh văn bằng hai chính quy Khóa 18 đợt 3 năm 2019
 
Thông báo đăng ký thông tin dự thi tuyển sinh Khóa 18 đợt 3 năm 2019 hệ văn bằng Đại học thứ hai chính quy
Thông báo đăng ký thông tin dự thi tuyển sinh Khóa 18 đợt 3 năm 2019 hệ văn bằng Đại học thứ hai chính quy
 
Kết quả phúc khảo điểm thi tuyển sinh hệ văn bằng hai chính quy năm 2019 - Khóa 18 đợt 2
Kết quả phúc khảo điểm thi tuyển sinh hệ văn bằng hai chính quy năm 2019 - Khóa 18 đợt 2
 
Thông báo về điểm trúng tuyển, phúc khảo và kế hoạch nhập học đối với thí sinh trúng tuyển Khóa 18 đợt 2 năm 2019 hệ văn bằng hai chính quy
Thông báo về điểm trúng tuyển, phúc khảo và kế hoạch nhập học đối với thí sinh trúng tuyển Khóa 18 đợt 2 năm 2019 hệ văn bằng hai chính quy
 
Sổ điểm thi tuyển sinh khóa 18 đợt 2 năm 2019 hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy
Sổ điểm thi tuyển sinh khóa 18 đợt 2 năm 2019 hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy
 
Giấy báo dự thi văn bằng hai chính quy Khóa 18 đợt 2 năm 2019
Giấy báo dự thi văn bằng hai chính quy Khóa 18 đợt 2 năm 2019
 
Thông báo kết luận của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy Khóa 18 đợt 2 nam 2019
Thông báo kết luận của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy Khóa 18 đợt 2 năm 2019
 
Lịch ôn tập thi tuyển sinh hệ văn bằng hai chính quy năm 2019 (Khóa 18) - Đợt 2
Lịch ôn tập thi tuyển sinh hệ văn bằng hai chính quy năm 2019 (Khóa 18) - Đợt 2
 
Thông báo tuyển sinh hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy năm 2019 đợt 2 (Khóa 18, niên khóa 2019-2022)
Thông báo tuyển sinh hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy năm 2019 đợt 2 (Khóa 18, niên khóa 2019-2022)
 
Kết quả phúc khảo điểm thi tuyển sinh hệ văn bằng hai chính quy năm 2019 - Khóa 18 đợt 1
Kết quả phúc khảo điểm thi tuyển sinh hệ văn bằng hai chính quy năm 2019 - Khóa 18 đợt 1
 
Thông báo v/v công bố điểm trúng tuyển, phúc khảo và kế hoạch nhập học, khai giảng đối với sinh viên Khóa 18 đợt 1 hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy
Thông báo v/v công bố điểm trúng tuyển, phúc khảo và kế hoạch nhập học, khai giảng đối với sinh viên Khóa 18 đợt 1 hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy
 
Sổ điểm thi tuyển sinh hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy Khóa 18 đợt 1 năm 2019 (niên khóa 2019-2022)
Sổ điểm thi tuyển sinh hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy Khóa 18 đợt 1 năm 2019 (niên khóa 2019-2022)
 
Giấy báo dự thi đối với thí sinh dự thi kỳ thi tuyển sinh Khóa 18 đợt 1 hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy (2019-2022)
Giấy báo dự thi đối với thí sinh dự thi kỳ thi tuyển sinh Khóa 18 đợt 1 hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy (2019-2022)
 
Thông báo về kết luận của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy Khóa 18, đợt 1 (2019-2022)
Thông báo về kết luận của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy Khóa 18, đợt 1 (2019-2022)
 
Thông báo v/v tổ chức thi tuyển sinh hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy năm 2019 Khóa 18 đọt 1 (niên khóa 2019-2022)
Thông báo v/v tổ chức thi tuyển sinh hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy năm 2019 Khóa 18 đọt 1 (niên khóa 2019-2022)