Hệ văn bằng 2 chính quy

Thông báo tuyển snh hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy Khóa 18 đợt 3 năm 2019
Thông báo tuyển snh hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy Khóa 18 đợt 3 năm 2019
 
Thông báo về điểm trúng tuyển, phúc khảo và kế hoạch nhập học đối với thí sinh trúng tuyển Khóa 18 đợt 2 năm 2019 hệ văn bằng hai chính quy
Thông báo về điểm trúng tuyển, phúc khảo và kế hoạch nhập học đối với thí sinh trúng tuyển Khóa 18 đợt 2 năm 2019 hệ văn bằng hai chính quy
 
Sổ điểm thi tuyển sinh khóa 18 đợt 2 năm 2019 hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy
Sổ điểm thi tuyển sinh khóa 18 đợt 2 năm 2019 hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy
 
Giấy báo dự thi văn bằng hai chính quy Khóa 18 đợt 2 năm 2019
Giấy báo dự thi văn bằng hai chính quy Khóa 18 đợt 2 năm 2019
 
Thông báo kết luận của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy Khóa 18 đợt 2 nam 2019
Thông báo kết luận của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy Khóa 18 đợt 2 năm 2019
 
Lịch ôn tập thi tuyển sinh hệ văn bằng hai chính quy năm 2019 (Khóa 18) - Đợt 2
Lịch ôn tập thi tuyển sinh hệ văn bằng hai chính quy năm 2019 (Khóa 18) - Đợt 2
 
Thông báo tuyển sinh hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy năm 2019 đợt 2 (Khóa 18, niên khóa 2019-2022)
Thông báo tuyển sinh hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy năm 2019 đợt 2 (Khóa 18, niên khóa 2019-2022)
 
Kết quả phúc khảo điểm thi tuyển sinh hệ văn bằng hai chính quy năm 2019 - Khóa 18 đợt 1
Kết quả phúc khảo điểm thi tuyển sinh hệ văn bằng hai chính quy năm 2019 - Khóa 18 đợt 1
 
Thông báo v/v công bố điểm trúng tuyển, phúc khảo và kế hoạch nhập học, khai giảng đối với sinh viên Khóa 18 đợt 1 hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy
Thông báo v/v công bố điểm trúng tuyển, phúc khảo và kế hoạch nhập học, khai giảng đối với sinh viên Khóa 18 đợt 1 hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy
 
Sổ điểm thi tuyển sinh hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy Khóa 18 đợt 1 năm 2019 (niên khóa 2019-2022)
Sổ điểm thi tuyển sinh hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy Khóa 18 đợt 1 năm 2019 (niên khóa 2019-2022)
 
Giấy báo dự thi đối với thí sinh dự thi kỳ thi tuyển sinh Khóa 18 đợt 1 hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy (2019-2022)
Giấy báo dự thi đối với thí sinh dự thi kỳ thi tuyển sinh Khóa 18 đợt 1 hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy (2019-2022)
 
Thông báo về kết luận của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy Khóa 18, đợt 1 (2019-2022)
Thông báo về kết luận của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy Khóa 18, đợt 1 (2019-2022)
 
Thông báo v/v tổ chức thi tuyển sinh hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy năm 2019 Khóa 18 đọt 1 (niên khóa 2019-2022)
Thông báo v/v tổ chức thi tuyển sinh hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy năm 2019 Khóa 18 đọt 1 (niên khóa 2019-2022)
 
Thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ tuyển sinh và thay đổi thời gian thi tuyển hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy khóa 18 đọt 1, niên khóa 2019-2022
Thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ tuyển sinh và thay đổi thời gian thi tuyển hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy khóa 18 đọt 1, niên khóa 2019-2022
 
Lịch ôn tập thi tuyển sinh hệ văn bằng 2 chính quy năm 2019 (Khóa 18) - Đợt 1
Lịch ôn tập thi tuyển sinh hệ văn bằng 2 chính quy năm 2019 (Khóa 18) - Đợt 1
 
Thông báo tuyển sinh hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy Khóa 18 năm 2019 đợt 1 (niên khóa 2019-2022)
Thông báo tuyển sinh hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy Khóa 18 năm 2019 đợt 1 (niên khóa 2019-2022)
 
Kết quả phúc tra tuyển sinh hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy Khóa 17 đợt 2 năm 2018
Kết quả phúc tra tuyển sinh hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy Khóa 17 đợt 2 năm 2018
 
Thông báo v/v công bố điểm trúng tuyển, phúc khảo và kế hoạch nhập học, khai giảng đối với sinh viên Khóa 17 (đợt 2) hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy
Thông báo v/v công bố điểm trúng tuyển, phúc khảo và kế hoạch nhập học, khai giảng đối với sinh viên Khóa 17 (đợt 2) hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy
 
Quyết định phê duyệt điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh Khóa 17 đợt 2 hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy
Quyết định phê duyệt điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh Khóa 17 đợt 2 hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy
 
Sổ điểm thi tuyển sinh hệ văn bằng hai chính quy năm 2018 khóa 17 đợt 2
Sổ điểm thi tuyển sinh hệ văn bằng hai chính quy năm 2018 khóa 17 đợt 2