Hệ vừa làm vừa học

Thông báo V/v gia hạn nhận hồ sơ tuyển sinh khóa 19B văn bằng 1 hình thức vừa làm vừa học mở tại Trường Đại học Luật Hà Nội
Thông báo V/v gia hạn nhận hồ sơ tuyển sinh khóa 19B văn bằng 1 hình thức vừa làm vừa học mở tại Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Thông báo V/v gia hạn nộp hồ sơ tuyển sinh Đại học Luật hình thức vừa làm vừa học
Thông báo V/v gia hạn nộp hồ sơ tuyển sinh Đại học Luật hình thức vừa làm vừa học
 
Thông báo tuyển sinh khóa 19B, văn bằng 2 hình thức vừa làm vừa học mở tại Trường Đại học Luật Hà Nội
Thông báo tuyển sinh khóa 19B, văn bằng 2 hình thức vừa làm vừa học mở tại Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Thông báo tuyển sinh khóa 19B, văn bằng 1 hình thức vừa làm vừa học mở tại Trường Đại học Luật Hà Nội
Thông báo tuyển sinh khóa 19B, văn bằng 1 hình thức vừa làm vừa học mở tại Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Thông báo tuyển sinh khóa 19A, văn bằng 1 hình thức vừa làm vừa học mở tại Trường Đại học Luật Hà Nội
Thông báo tuyển sinh khóa 19A, văn bằng 1 hình thức vừa làm vừa học mở tại Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Thông báo tuyển sinh khóa 19A, văn bằng 2 hình thức vừa làm vừa học mở tại Trường Đại học Luật Hà Nội
Thông báo tuyển sinh khóa 19A, văn bằng 2 hình thức vừa làm vừa học mở tại Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Thông báo tuyển sinh khóa 1, văn bằng 1 hình thức vừa làm vừa học mở tại Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang
Thông báo tuyển sinh khóa 1, văn bằng 1 hình thức vừa làm vừa học mở tại Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang
 
Thông báo tuyển sinh khóa 1, văn bằng 2 hình thức vừa làm vừa học mở tại Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang
Thông báo tuyển sinh khóa 1, văn bằng 2 hình thức vừa làm vừa học mở tại Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang
 
Thông báo tuyển sinh khóa 1, văn bằng 1 hình thức vừa làm vừa học mở tại Trường Trung cấp nghề miền núi Yên Thế - Bắc Giang
Thông báo tuyển sinh khóa 1, văn bằng 1 hình thức vừa làm vừa học mở tại Trường Trung cấp nghề miền núi Yên Thế - Bắc Giang
 
Thông báo tuyển sinh khóa 1, văn bằng 2 hình thức vừa làm vừa học mở tại Trường Trung cấp nghề miền núi Yên Thế - Bắc Giang
Thông báo tuyển sinh khóa 1, văn bằng 2 hình thức vừa làm vừa học mở tại Trường Trung cấp nghề miền núi Yên Thế - Bắc Giang
 
Thông báo tuyển sinh khóa 1, văn bằng 2 hình thức vừa làm vừa học mở tại Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang
Thông báo tuyển sinh khóa 1, văn bằng 2 hình thức vừa làm vừa học mở tại Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang
 
Thông báo tuyển sinh khóa 5, văn bằng 1 hình thức vừa làm vừa học mở tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên Tỉnh Tây Ninh
Thông báo tuyển sinh khóa 5, văn bằng 1 hình thức vừa làm vừa học mở tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên Tỉnh Tây Ninh
 
Thông báo tuyển sinh khóa 4, văn bằng 2 hình thức vừa làm vừa học mở tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên Tỉnh Tây Ninh
Thông báo tuyển sinh khóa 4, văn bằng 2 hình thức vừa làm vừa học mở tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên Tỉnh Tây Ninh
 
Thông báo V/v gia hạn nộp hồ sơ tuyển sinh Khóa 18B văn bằng 1 và Khóa 18B văn bằng 2 đại học luật hình thức vừa làm vừa học mở tại Trường Đại học Luật Hà Nội
Thông báo V/v gia hạn nộp hồ sơ tuyển sinh Khóa 18B văn bằng 1 và Khóa 18B văn bằng 2 đại học luật hình thức vừa làm vừa học mở tại Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Thông báo tuyển sinh khóa 18B, văn bằng 2 hình thức vừa làm vừa học mở tại Trường Đại học Luật Hà Nội
Thông báo tuyển sinh khóa 18B, văn bằng 2 hình thức vừa làm vừa học mở tại Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Thông báo tuyển sinh khóa 18B, văn bằng 1 hình thức vừa làm vừa học mở tại Trường Đại học Luật Hà Nội
Thông báo tuyển sinh khóa 18B, văn bằng 1 hình thức vừa làm vừa học mở tại Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Thông báo V/v tuyển sinh văn bằng 1 (2018-2023) hình thức vừa làm vừa học đợt 1 năm 2018
Thông báo V/v tuyển sinh văn bằng 1 (2018-2023) hình thức vừa làm vừa học đợt 1 năm 2018
 
Thông báo V/v tuyển sinh văn bằng 2 (2018-2021) hình thức vừa làm vừa học đợt 1 năm 2018
Thông báo V/v tuyển sinh văn bằng 2 (2018-2021) hình thức vừa làm vừa học đợt 1 năm 2018
 
Quyết định V/v công nhận thí sinh trúng tuyển đại học luật hình thức vừa làm vừa học khóa 17B văn bằng hai mở tại Trường Đại học Luật Hà Nội
Quyết định V/v công nhận thí sinh trúng tuyển đại học luật hình thức vừa làm vừa học khóa 17B văn bằng hai mở tại Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Thông báo V/v tuyển sinh Khóa 17 văn bằng 2 (2017-2020) hình thức vừa làm vừa học mở tại Trường Đại học Luật Hà Nội (đợt 2)
Thông báo V/v tuyển sinh Khóa 17 văn bằng 2 (2017-2020) hình thức vừa làm vừa học mở tại Trường Đại học Luật Hà Nội (đợt 2)