Trường Đại học Luật Hà Nội yêu cầu một số cơ sở giáo dục đại học dừng ngay việc số hóa giáo trình trái phép

Đăng vào 04/05/2022 11:03

Vừa qua, thông qua việc rà soát định kỳ, Trường Đại học Luật Hà Nội tiếp tục phát hiện một số cơ sở giáo dục đại học (sau đây gọi tắt là Cơ sở GDĐH) đã tiến hành số hóa giáo trình của Trường Đại học Luật Hà Nội mà chưa được sự đồng ý của chủ sở hữu quyền tác giả theo đúng quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ. Việc làm này của một số Cơ sở GDĐH là vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ, cụ thể là xâm phạm quyền tác giả theo quy định tại khoản 6, 8 và 10 Điều 28 Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 36/2009/QH12 và Luật số 42/2019/QH14 của Quốc hội).

Với tư cách chủ sở hữu quyền tác giả đối với giáo trình do Trường Đại học Luật Hà Nội biên soạn và phát hành, Trường Đại học Luật Hà Nội đã ban hành công văn số 1589/ĐHLHN-QLKH&TSTC ngày 22 tháng 4 năm 2022 gửi đến các Cơ sở GDĐH vi phạm để yêu cầu dừng ngay việc số hóa và khai thác, sử dụng dưới mọi hình thức đối với giáo trình của Trường Đại học Luật Hà Nội đã được các cơ sở này số hóa. Trong thời gian tới, Trường Đại học Luật Hà Nội có thể sẽ cân nhắc thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ theo đúng quy định của pháp luật.

Hiện tại Trường Đại học Luật Hà Nội đã số hóa và đưa vào sử dụng bản số hóa các giáo trình của Trường. Nếu Cơ sở GDĐH nào có nhu cầu, đề nghị đơn vị liên hệ với Trường Đại học Luật Hà Nội để hợp tác trên cơ sở đảm bảo đúng quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ.